Конкурс за упис студената у I годину редовних студија у школској 2013/2014. години

На основу члана 30. Статута Високе школе унутрашњих послова Бања Лука (број: К/Б-370/08 од 29.02.2008. године и С/М-3084/09 од 14.10.2009. године), и члана 1. и 2. Правилника о селекцији и избору кандидата за упис на студије у Високу школу унутрашњих послова („Службени гласник Републике Српске“, број: 88/10), министар унутрашњих послова р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

 

за упис студената у I годину редовних студија у школској 2013/2014. години

Висока школа унутрашњих послова Бања Лука уписаће у I годину студија 30 студената на редовне студије које се финансирају избуџета Републике Српске (25 кандидата мушког пола и 5 кандидата женског пола).

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају слиједеће услове:

 

А) ОПШТИ УСЛОВИ:

- да су држављани Босне и Херцеговине, односно Рeпублике Српске,

- да имају завршену средњу школу четвртог степена образовања,

- да се против њих не води кривични поступак,

- да задовољавају услове казнено-оперативне провјере.

 

Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

- да на дан затварања конкурса имају најмање 18 година и данису старији од 21 године,

- да испуњавају посебне здравствене и психолошке услове утврђене Правилником о јединственим здравственим условима запослених и кандидата за пријем на рад и образовање за рад у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити слиједећу документацију:

1. свједочанства о завршеним разредима и диплому о завршеној средњој школи (овјерене копије),
2. извод из матичне књиге рођених (овјерена копија),
3. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)
4. лична карта (овјерена копија) и
5. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак пред надлежним судом (не старије од шест мјесеци).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.

О распореду процеса селекције кандидати могу добити информације на телефоне 051/333-603 и 333-648, као и на интернет страници (www. education.muprs.org).

Пријаве на конкурс достављају се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на наведеној Интернет страници и у Студенсткој служби Високе школе унутрашњих послова. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу Министарство унутрашњих пословаРепублике Српске, Управа за полицијско образовање, ул. БулеварВојводе Живојина Мишића 10А, Бања Лука са назнаком, “за Конкурс за упис студената у I годину редовних студија у Високој школи унутрашњих послова“.

Одабир кандидата за пријем на студије у Високу школу унутрашњих послова врши се у складу са Правилником о селекцији и избору кандидата за упис на студије у Високу школу унутрашњих послова.

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове који су поднијели сву тражену документацију имају право приступити поступку селекције, који укључује: љекарски преглед, практични дио тестирања, писмени и усмени дио тестирања.

О самом процесу селекције кандидати ће бити информисани путем интернет странице Управе за полицијско образовање или позивом на контакт телефоне.

Резултати, као и ранг-листа изабраних кандидата биће објављени на интернет страници ове Управе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидатима који не буду изабрани документација се неће враћати.

Напомена: Комисија за избор ће по службеној дужности накнадно утврдити услов који се односи на казнено-оперативне провјере, и то за кандидате који се налазе на листи изабраних кандидата.

 

Број: С/М – 612-60

13. јуна 2013. године

Бања Лука

 

М  И  Н  И  С  Т  А  Р

Радислав Јовичић, с.р.