Стручно оспособљавањe запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника

На основу Наставног плана и програма „Стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“, број: С/М-611.1-5/17 од 06.02.2017.године. Дана 03.07.2017. године почела је обука „Стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“, а који су претходно засновали радни однос у министарству.

Обуку је похађало 9 полазника и то:

  1. УKП Бања Лука – 2 полазника,
  2. УПО Бања Лука – 1 полазник,
  3. ПУ Добој – 1 полазник,
  4. ПУ Бијељина – 3 полазника,
  5. ПУ Источно Сарајево – 1 полазник,
  6. ПУ Требиње – 1 полазник,

Обука  „Стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“, је обухватала теоријску наставу  са практичним вјежбама која је реализована током 310 наставних часова или 10 наставних седмица.

Циљ стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања јесте њихово оспособљавање за вршење послова и задатака полицијског службеника.

Задаци стручног оспособљавања су:

-          упознавање са основама система државне управе и управног поступка;

-          изучавање материјалног и процесног дијела кривичног и прекршајног права;

-          правилна, законита и ефикасна примјена полицијских овлашћења;

-          благовремено и адекватно извјештавање о предузетим мјерама и радњама;

-          планирање и непосредно руковођење одређеним полицијским активностима;

-          упознавање са одређеним облицима криминалистичко-полицијског рада и са процедурама предузимања одређених оперативно-тактичких и истражних мјера и радњи;

-          спознавање криминалистичкометодичког истраживања појединих врста кривичних дјела и облика криминалитета;

-          упознавање са начинима запримања пријаве о кривичном дјелу и начину поступања по истој;

-          стицање знања неопходних за примјену средстава силе при рјешавању проблемских ситуација различитих нивоа сложености.

               Настава је извођена у учионици Управе као и у другим адекватним просторијама (теретана, кабинет „Laser shot“ итд).

               Обуку је трајала до 08.09.2016. године  и свих 9 полазника су успјешно завршили обуку, након чега су им додијељена Увјерења о успјешно завршеној обуци  „Стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“.