Извођење обуке

Полицијску обуку у складу са важећим прописима и наставним плановима и програмима у Полицијској академији изводе инспектори, наставници, стручни сарадници и сарадници, односно запослени у Министарству који се ангажују по потреби за извођење обуке, а за њено обављање испуњавају услове предвиђене одредбама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству.

Обука за кадете и полазнике обуке реализује се путем теоријских предавања, практичних вјежби, ситуационе наставе, практичне обуке, као и обуке стручног оспособљавања – приправничког рада у полицијским управама.

Стицање статуса кадета и полазника

Статус кадета стиче се даном потписивања уговора о међусобним правима и обавезама између Министарства и кадета.

Статус полазника обуке, запослени који је упућен на обуку, стиче даном почетка обуке у Полицијској академији.

Правилник о поступку полицијске обуке и обавеза кадета у току обуке (прилог)

Правилник о поступку полицијске обуке и обавеза кадета

Поступак пријема кадета

Пријем кадета врши се на основу јавног конкурса који расписује министар, а на основу утврђених потреба Министарства. Конкурс XXIII класа и IX класа за припаднике САЈ (прилог КОНКУРСИ)

Поступак пријављивања и селекција, избор и упис кандидата врши се на основу прописа о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији.

Правилник о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији (Прилог Правилник) и

Правилник о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке за припаднике САЈ у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији (прилог Правилник)

Број полазника обуке утврђује надлежна Управа, у складу са потребама.

Обавезе кадета и полазника

Кадети и полазници обуке у Полицијској академији дужни су да похађају обуку и испуњавају обавезе утврђене Законом о полицији и унутрашњим пословима, Статутом Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије, наставним планом и програмом, као и обавезе предвиђене уговором о регулисању међусобних права и обавеза који, ради  похађања полицијске обуке, закључују са Министарством.

Кадети и полазници обуке су активни учесници у обуци и са инспекторима, наставницима, стручним сарадницима и сарадницима у обуци одговорни су за резултате рада.

Права и дужности кадета и полазника обуке су да:

1) савјесно уче и раде на свом образовању и васпитању,

2) доприносе остваривању утврђених циљева обуке и чувању угледа Полицијске академије,

3) редовно похађају обуку и друге облике организованог рада,

4) поштују правила о кућном реду Управе,

5) поштују личност инспектора, наставника, стручних сарадника, сарадника и осталих запослених у Управи и

6) извршавају и друге обавезе утврђене законом, овим статутом и прописима донесеним на основу закона и овог статута.

 Поред  наведених обавеза, кадети су дужни да испуњавају и обавезе предвиђене уговором о регулисању међусобних права и обавеза.

 Поступак за промјену статуса кадета и полазника обуке;

 Статус кадета и полазника обуке престаје у сљедећим случајевима:

1) исписом на основу властитог захтјева,

2) изрицањем васпитно-дисциплинске мјере искључење са обуке,

3) даном коначности рјешења о престанку статуса кадета, односно полазника обуке,

4) даном коначности рјешења о утврђеној неспособности кадета, који из здравствених или психофизичких разлога не може успјешно да прати наставу и извршава друге послове и задатке утврђене наставним планом и програмом и Статутом ПА,

5) ако је кадету у току прве фазе обуке закључена негативна оцјењена из више од два предмета, вјештине или модула и

6) ако кадет успјешно не положи поправни испит.