[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]

Полицијску обуку похађају одабрани кандидати, кадети и запослени у Министарству унутрашњих послова са IV, VI и VII степеном стручне спреме.

Полицијска обука организује се за:

1) кадете са најмање IV степеном стручне спреме који се оспособљавају за чин млађи полицајац,

2) запослене у Министарству са IV степеном стручне спреме без полицијског образовања који се оспособљавају за чин млађи полицајац, а претходно су засновали радни однос у Министарству,

3) запослене у Министарству који понављају знање,

4) запослене са најмање VI степеном стручне спреме без полицијског образовања који се оспособљавају за чин млађи инспектор, а засновали су радни однос у Министарству прије реформе високог образовања у Републици Српској са вишом стручном спремом према Закону о универзитету („Службени гласник Републике Српске”, бр. 12/93, 14/94, 99/04 и 92/05),

5) запослене са VII степеном стручне спреме који немају полицијско образовање, а запослени су у Министарству на радна мјеста полицијских службеника у складу са чланом 71, став 4 Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19), који се оспособљавају за чин млађи инспектор,

6) запослене са завршеном Вишом школом унутрашњих послова или Високом школом унутрашњих послова који имају полицијско образовање, а оспособљавају се за чин млађи полицајац.

Обука понављања знања организује се за:

1) запослене у Министарству који се распоређују на радно мјесто полицијског службеника, а претходно су мање од пет година обављали полицијске послове у Министарству

2) децертификоване полицајце који су на основу правоснажне пресуде распоређени на радно мјесто полицијског службеника.

Полицијска обука кадета и запослених у Министарству врши се на основу наставних планова и програма.

Наставне планове и програме, на приједлог Управе, доноси министар, а приједлоге наставних планова и програма сачињава Полицијска академија.

Измјене и допуне наставних планова и програма могу се донијети ради усклађивања с праксом и потребама Министарства, прије  уписа нове класе кадета или почетка полицијске обуке  запослених у Министарству.

У току полицијске обуке кадетима и полазницима обезбјеђује се интернатски смјештај у Управи.

Међусобна права и обавезе кадета и Министарства утврђују се посебним уговором, а за остале полазнике рјешењем о пријему у радни однос у Министарству.

КОНЦЕПТ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

Концепт полицијске обуке обухвата полицијску обуку кадета у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији (у даљем тексту: Полицијска академија), практични- приправнички рад у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске и стручно оспособљавање у Полицијској академији.

Полицијска обука реализује се кроз три фазе обуке, које представљају повезану цјелину, након које полицајци приправници полажу стручни испит.

Укупно вријеме трајања полицијске обуке,практичног-приправничког стажа, стручног оспособљавања и вријеме за полагање стручног испита је 13,5 мјесеци, од чега  29 наставних седмица (25 у првој и 4 наставне седмице у трећoј фази) у Полицијској академији и 6 мјесеци, односно 960 радних сати у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

 САДРЖАЈ И ДИНАМИКА ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

I ФАЗА – ПОЛИЦИЈСКА ОБУКА У ПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ

Прва фаза полицијске обуке се изводи у Полицијској академији током 25 наставни седмица или 681 наставних часова. Кадети који са позитивним успјехом заврше прву фазу добијају увјерење о завршеној првој фази полицијске обуке и упућују се у организационе јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске на практични-приправнички рад.

Сврха обуке:

Сврха обуке је оспособљавање кадета за рад на пословима полицијског службеника – полицајца опште надлежности у чину млађи полицајац.

Циљ обуке:

Циљ полицијске обуке је оспособљавање кадета за компетентно обављање основних полицијских послова у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске, као и са међународним уговорима и конвенцијама које је усвојила Република Српска, те са стандардима полицијског поступања.

 Структура наставног плана и програма

Наставни план и програм полицијске обуке сачињен је по предметно-модуларном систему, а чине га:

1) Наставни предмети који садрже опште теме о раду полиције:

–      Организација и надлежност полиције,

–      Прекршаји и прекршајни поступак,

–      Управни поступак,

–      Основи кривичног права и улога полиције у истрази,

–      Уставно уређење Републике Српске и БиХ,

–      Људска права и полицијска етика,

–      Менталнохигијенски аспекти полицијске професије.

 2) Наставни предмети који обухватају полицијске вјештине:

– Одбрамбене вјештине,

– Вјештина комуникације,

– Руковање полицијским оружјем са наставом гађања,

– Систем веза,

– Информациони систем.

3) Стручни модули

– МОДУЛ  Безбједносни сектор,

– МОДУЛ Лишење слободе,

– МОДУЛ Полицијска овлашћења,

– МОДУЛ Сузбијање криминалитета,

– МОДУЛ Контрола и регулисање саобраћаја,

– МОДУЛ Одржавање јавног реда и мира.

4) Семинарски дио наставних садржаја:

– Основи прве помоћи и збрињавање повреда у тактичким ситуацијама,

– Тероризам,

– Трговина људима,

– Родно засновано насиље, међународни и домаћи документи који регулишу област родно заснованог насиља,

– Извод из основа правописа српског језика,

– Поступање полиције према лицима са менталним поремећајима,

– Специфичности поступања полиције са мигрантима,

– Однос полиције и ЛГБТ заједнице,

– Сензибилизација полиције за откривање и поступање у случајевима сексуалног искоришћавања и злоупотребе дјеце – Ланзеротска конвенција,

– Основи канцеларијског пословања.

II ФАЗА – ПРАКТИЧНИ – ПРИПРАВНИЧКИ РАД

Практични – приправнички рад (у даљем тексту: приправнички рад) се реализује у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током 6 мјесеци. У току стручног оспособљавања кадети су дужни реализовати 120 радних дана или 960 радних сати. У току ове фазе, ментори координатори и полицајци ментори у полицијским управама ће оцијенити практично поступање кадета-приправника током стручног оспособљавања.

Појединачне оцјене по конкретном програмском садржају, као и завршну оцјену приправника, ментори координатори достављају Полицијској академији, а оне чине дио обавезне документације о кадетима полицијске обуке.

Приправници који са позитивном оцјеном заврше приправнички рад стичу услов за полагање стручног испита.

 III ФАЗА – СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Трећа фаза полицијске обуке реализује се током четири радне недјеље, односно 22 радна дана, по посебном плану и програму који доноси министар.

Приправници који стручно оспособљавање заврше са позитивним успјехом добијају увјерење о завршеној полицијској обуци, што је услов за излазак на стручни испит.

 

 

 

Translate »