Дјелатност Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије

Јединица за полицијску обуку – Полицијска академија је унутрашња организациона јединица Управе за полицијску обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Дјелатност Полицијске академије је полицијска обука кадета и запослених у Министарству, као и стручно оспособљавање запослених у Министарству, у складу са прописом о поступку полицијске обуке и обавеза кадета у току обуке.

Полицијска академија може, у складу са потребама и могућностима Министарства, реализовати обуку полицијских службеника кроз семинаре и курсеве, и то на основу наставних планова и програма које доноси министар унутрашњих послова.

Оснивање Полицијске академије

Aнексом А Мадридске декларације, у тачки 16 наглашена је потреба формирања Полицијске академије у Републици Српској. Оснивач Полицијске академије је Влада Републике Српске.

Полицијска академија у Републици Српској основана је 1999. године, у оквиру Управе за полицијско образовање МУП-а РС са сједиштем у Бањалуци, a налазила се у улици Војводе Пере Креце број 2.

Настава за полазнике прве класе Полицијске академије почела је 19. јула 1999. године.

У циљу унапређења рада и прилагођавања обуке стварним потребама, руковођени потребом за дефинисањем обуке која је сврсисходна и усмјерена на постигнућа кадета и полазника, Јединица за полицјску обуку – Полицијска академија континуирано врши анализе, евалуације и измјене наставних планова и програма.

Након изградње нових просторија Управе за полицијско образовање, нова адреса је Булевар Војводе Живојина Мишића 10А.

Руковођење у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији

Јединицом за полицијску обуку – Полицијском академијом, као организационом јединицом Управе за полицијско обуку, руководи начелник Јединице.

Стручни орган Полицијске академије је Наставничко вијеће.

Наставничко вијеће чине наставници, инспектори, начелници одјељења, стручни сарадници и сарадници Полицијске академије.

Наставничко вијеће предлаже наставне планове и програме, разматра приједлог годишњег плана рада Полицијске академије, анализира и верификује успјех кадета и полазника обуке, анализира рад наставника, инспектора, стручних сарадника и сарадника, предлаже мјере за унапређење полицијске обуке, разматра и верификује извјештаје са испита, разматра и одлучује о васпитним и дисциплинским мјерама које се изричу кадетима и полазницима и обавља и друге задатке дефинисане Статутом и другим општим актима Полицијске академије.