Јединица за стручну обуку врши специјалистичку обуку и стручно усавршавање за потребе полицијских службеника и других запослeних у Министарству. Планира и организује активности стицања вјештина и знања која захтијева успјешно обављање одређеног посла или активности, усмјерава стицање специфичних знања, вјештина и техника потребних за конкретан посао и подизање успјешности у његовом обављању. Врши контролу начина и квалитета реализације редовне и других видова стручне обуке, врши провјеру знања и стручне оспособљености полицијских службеника у складу са Правилником о стручном оспособљавању полицијских службеника. Организује и контролише рад органа унутрашње службе у Управи, стара се о спровођењу прописаног унутрашњег реда и обезбјеђења, подноси извјештаје о раду из свог дјелокруга и води потребне евиденције. Сарађује са организационим јединицама Министарства и са другим републичким органима, о свом раду извјештава начелника Управе. Издаје одговарајуће јавне исправе по завршетку обуке, односно курса, води прописане евиденције из васпитно-образовне дјелатности.