ИСТОРИЈАТ УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Одлуком Владе Републике Српске дана 9. 9. 1992. године основана је Средња школа унутрашњих послова (као основна организациона јединица Министарства), чија је дјелатност била школовање и стручно оспособљавање кадрова за обављање послова полицајца – техничара за послове безбједности, кроз редовно четворогодишње школовање, као и организовање курсева за лица из грађанства, која се такође оспособљавају за полицајце опште намјене.

У складу са Законом о унутрашњим пословима, током 1994. године формиран је Центар за образовање кадрова унутрашњих послова, чија је функција била школовање и усавршавање кадрова за рад у МУП-у кроз редовно школовање и организовање курсева за полицајце у трајању од 6 мјесеци;

Због потребе за школованим и стручно оспособљеним радницима МУП-а РС,

Одлуком Владе РС дана 1. 7. 1995. године основана је Виша школа унутрашњих послова, која је са радом почела 21. 11. 1995. године. Наставни процес у Вишој школи трајао је 5 семестара, а по завршетку школовања добијао се стручни назив правник унутрашњих послова;

Оснивањем Више школе унутрашњих послова, формиран је Школски центар МУП-а (као основна организациона јединица Министарства), који је у својој надлежности имао Средњу школу унутрашњих послова и Вишу школу унутрашњих послова;

У реализацији Оквирног споразума о реконструкцији полиције Републике Српске и Мадридске декларације, а на основу Одлуке Владе РС, Министарство унутрашњих послова је дана 2. 7. 1999. године формирало Полицијску академију, која је са наставом почела 19. 7. 1999. године.

Дјелатност Полицијске академије је стручно усавршавање и оспособљавање – у једногодишњем трајању – полазника за вршење послова полицајца, као и извођење специјалистичке обуке понављања знања и вјештина за потребе Министарства и других институција (Врховни суд РС, Српске поште, Централна банка и др.).

Ради даљег стручног усавршавања и побољшања професионалне оспособљености радника органа унутрашњих послова, Одлуком Владе РС од 23. 7. 2002. године Виша школа унутрашњих послова је трансформисана у Високу школу унутрашњих послова,на којој је наставни процес почео 1. 10. 2002. године. По завршетку школовања на овој школи стиче се стручни назив дипломирани правник унутрашњих послова.

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у МУП-у РС, 1.10.2002. године Школски центар је трансформисан у Управу за полицијско образовање.

НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

– врши школовање, стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за рад у Министарству;

– припрема Наставни план и програм;

– обезбјеђује интернатске услове за смјештај и исхрану, као и слободне активности студената, полазника курса и других облика стручног усавршавања и оспособљавања за рад у органима унутрашњих послова;

– води евиденцију и документацију о васпитно- образовној дјелатности;

– издаје јавне исправе о степену стручне оспособљености (звању) по завршетку школовања и стручног оспособљавања;

– остварује потребну сарадњу са високошколским и другим научним установама у области размјене и ангажовања наставника, кориштења универзитетске библиотеке и др.;

– бави се научно-истраживачком и издавачком дјелатношћу;

– врши и друге послове у вези са школовањем, стручним оспособљавањем и усавршавањем кадрова за потребе Министарства.

Управа за полицијску обуку је основна организациона јединица Министарства. Sema Uprave za policijsku obuku
Рад Управе се заснива на сљедећим правним актима: