Дјелатност Одјељења за стручно усавршавање

Одјељење за стручно усавршавање организује, спроводи и координира са осталим учесницима обуке све облике стручног усавршавања за потребе Министарства, организује, спроводи и координира обуку која се спроводи за потребе других државних органа, правних и физичких лица, предлаже мјере за унапређење стручног усавршавања, даје иницијативе и приједлоге за израду наставних планова и програма стручног усавршавања, врши надзор и контролу спровођења наставног плана и програма редовне обуке од стране организационих јединица Министарства, пружа стручну помоћ у спровођењу обуке на терену, врши провјеру и оцјењивање стручне оспособљености полицијских службеника у складу са годишњим планом провјере, врши провјере стручне оспособљености припадника агенција за обезбјеђење, организује, спроводи и координира практичну наставу и стручну праксу кадета основне полицијске обуке Полицијске академије и студената Високе школе унутрашњих послова, организује и контролише рад органа унутрашње службе у Управи, стара се о спровођењу прописаног унутрашњег реда и обезбјеђења, подноси извјештаје о раду из свог дјелокруга и води потребне евиденције.