Курс за приватног детектива

Дана 24.05.2017. године, у Управи за полицијску обуку почео је вишедневни Курс за приватне детективе, који се реализује по Наставном плану и програму истоименог курса.

Циљ курса је да полазници овладају теоријским знањем прецизираним Наставним програмом, а ради професионалног обављања послова и задатака приватног детектива, по актуелном нормативном оквиру.

У току трајања курса, задаци курса су:

-   усвајање теоријских знања из области криминалистике неопходних за обављање послова и задатака приватног детектива,

-   оспособљавање како би се стечена знања самостално и професионално примијенила у пракси.

У оквиру програмских садржаја курса, заступљени су сљедећи садржаји:

-     Појам, узрочност и постојаност криминалитета,

-     Извршиоци КД и њихова типологија,

-     Појам и значај криминалитета,

-     Извори сазнања о КД и извршиоцима,

-     Прикупљање обавјештења, осматрање, праћење, предмети и трагови КД као материјални докази,

-     Увиђај и реконструкција,

-     Препознавање,

-     Основи психологије исказа,

-     Општа тактичка правила обављања информативног разговора,

-     Појам и значај кривичне пријаве.

Садржаји курса се реализују кроз 30 наставних часова.