[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]

Извођење обуке

Полицијску обуку (у даљем тексту: обука), у складу са важећим прописима и наставним плановима и програмима, у Полицијској академији изводе инспектори, наставници, стручни сарадници и сарадници, односно радници Министарства који се ангажују по потреби за извођење обуке, а који за њено обављање испуњавају услове предвиђене правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству.

Обука за кадете и полазнике обуке реализује се путем теоријских предавања, практичних вјежби, ситуационе наставе, практичне обуке, као и обуке стручног оспособљавања – приправничког рада у Полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Nastavni plan i program NPP XX klase

Стицање статуса кадета и полазника

Статус кадета стиче се даном потписивања уговора о међусобним правима и обавезама између Министарства и кадета.

Pravilnik o postupku policijske obuke i obaveza kadeta u toku obuke

Статус полазника обуке стиче припадник Министарства упућен на обуку, или стручно оспосбљавање од стране надлежне управе Министарства, даном почетка обуке у Полицијској академији.

Поступак пријема кадета

Пријем кадета врши се на основу јавног конкурса који расписује министар, на основу утврђених потреба Министарства. Konkurs XXI klasa

Поступак пријављивања и селекција, избор и упис кандидата врше се на основу прописа о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији. Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji

Број полазника обуке утврђује надлежна управа у складу са потребама.

Обавезе кадета и полазника

Кадети и полазници обуке у Полицијској академији дужни су да похађају обуку и испуњавају обавезе утврђене Законом о полицији и унутрашњим пословима, Статутом Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије, наставним планом и програмом, као и обавезе предвиђене уговором о регулисању међусобних права и обавеза који, поводом похађања полицијске обуке, закључују са Министарством.

Кадети и полазници обуке су активни учесници у обуци и са инспекторима, наставницима, стручним сарадницима и сарадницима у обуци одговорни су за резултате рада.

Права и дужности кадета и полазника обуке су да:

1) савјесно уче и раде на свом образовању и васпитању,

2) доприносе остваривању утврђених циљева обуке и чувању угледа Министарства и Полицијске академије,

3) редовно похађају обуку и друге облике организованог рада,

4) поштују утврђена правила о кућном реду Управе,

5) поштују личност инспектора, наставника, стручних сарадника, сарадника и осталих радника Управе и

6) извршавају и друге обавезе утврђене законом, статутом и прописима донесеним на основу закона и статута.

Поступак за промјену статуса кадета и полазника

Статус кадета и полазника обуке престаје у сљедећим случајевима:

1) исписом на основу властитог захтјева,

2) изрицањем васпитно-дисциплинске мјере искључења са обуке,

3) даном коначности рјешења о престанку статуса кадета, по основу одсуства са обуке или стручног оспособљавања,

4) даном коначности рјешења о утврђеној неспособности кадета који из здравствених или психофизичких разлога не може успјешно да прати наставу и извршава друге послове и задатке утврђене наставним планом и програмом,

5) ако је кадет, односно полазник обуке на крају било које фазе обуке негативно оцијењен,

6) ако кадет не положи поправни испит.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_widget_sidebar sidebar_id="sidebar-1"][/vc_column][/vc_row]