ДЈЕЛАТНОСТ ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Врши школовање, стручно оспособљавање и усавршавање кадрова у складу са законом, Статутом и другим подзаконским актима везаним за образовање одраслих, учествује у изради свих наставних планова и програма за све врсте обука и курсева који се изводе на Полицијској академији, реализује наставне планове и програме, организује наставу за све облике курсева из своје надлежности, сарађује саорганизационим јединицама Министарства. Издаје одговарајуће јавне исправе по завршетку обуке, односно курса, води прописане евиденције из васпитнообразовне дјелатности.

Дјелатност Полицијске академије јесте основна полицијска обука кадета и запослених у Министарству у складу са правилником којим се регулише поступак основне обуке и обавеза кадета у току обуке (Дефинисано подсекцијом „Основна обука“ под редним бројем 5).

У складу са потребама Министарства и својим могућностима, Полицијска академија може планирати и реализовати обуку полицијских службеника кроз семинаре и курсеве, а на основу наставих планова и програма које доноси министар унутрашњих послова.

ОСНИВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Анексом А Мадридске декларације, у тачки 16. наглашена је потреба формирања Полицијске академије у Републици Српској. Оснивач Полицијске академије је Влада Републике Српске.

Полицијска академија у Републици Српској основана је 1999. године, у оквиру Управе за полицијско образовање МУП-а РС са сједиштем у Бањалуци, Војводе Пере Креце број 2.

Настава за полазнике прве класе Полицијске академије почела је 19. јула 1999. године.

У протеклом периоду вршене су ревизије Наставних планова и програма у складу са потребама савремених демократских стандарда, те усклађен јединствен, хармонизован Наставни план и програм Основне полицијске обуке за Полицијске академије Бања Лука и Сарајево.

У складу са унутрашњом организацијом МУП-а РС и описом послова Полицијска академија је мијењала свој назив.

Изградњом нових просторија Управе за полицијско образовање нова адреса је Булевар Војводе Живојина Мишића 10А.

Руковођење у Јединици за основну обуку – Полицијској академији

Јединицом за основну обуку-Полицијском академијом, као организационом јединицом Управе за полицијско образовање, руководи начелник Јединице.

Стручни орган Полицијске академије јесте Наставничко вијеће. Наставничко вијеће сачињавају наставници, инспектори за полицијску обуку, инспектор–координатор за основну обуку, инспектор за предмет Безбједност саобраћаја, инспектор за општефизичку припрему, СФО и прву помоћ, инспектор за полицијско наоружање са наставом гађања, стручни сарадници и сарадници Полицијске академије.