[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]

Полицијску обуку похађају одабрани кандидати (кадети) и запослени у Министарству унуташњих послова РС.

Стручно оспособљавање за рад на полицијским пословима се орагизује за запослене у Министартсву са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања, као и за запослене са полицијским образовањем.

Полицијску обуку похађају:

1) Кадети са најмање IV степеном стручне спреме који се оспособљавају за чин млађи полицајац,

2) Запослени у Министарству са IV степеном стручне спреме без полицијског образовања, који се оспособљавају за чин млађи полицајац, а који су претходно засновали радни однос у Министарству и

3) Запослени у Министарству који понављају знање. Обука понављања знања се орагинизује за:

- припаднике Министарства који нису обављали полицијске послове дуже од три године, а претходно су обављали полицијске послове у Министарству,

- полицијске службенике из других полицијских органа који се распоређују у Министарство и

- десертификоване полицајце који су на основу правоснажне пресуде распоређени на радно мјесто полицијског службеника.

Стручно оспособљавање организује се за:

1) Запослене са најмање VI степеном стручне спреме без полицијског образовања који се оспособљавају за чин млађи инспектор, а засновали су радни однос у Министарству прије реформе високог образовања у Републици Српској са вишом стручном спремом према Закону о универзитету,

2) Запослене са VII степеном стручне спреме који немају полицијско образовање, а запослени су у Министарству на радна мјеста полицијских службеника који се оспособљавају за чин млађи инспектор и

3) Запослене са завршеном Вишом школом унутрашњих послова или Високом школом унутрашњих послова, који имају полицијско образовање, а оспособљавају се за чин млађи полицаја

Полицијска обука кадета и запослених у Министарству и стручно оспособљавање запослених у Министарству врше се на основу наставних планова и програма.

Наставне планове и програме, на приједлог Управе, доноси министар, а приједлоге наставних планова и програма сачињава Полицијска академи

Измјене и допуне наставних планова и програма могу се донијети ради усклађивања с праксом и потребама Министарства, а прије  уписа нове класе кадета или почетка обуке стручног оспособљавања запослених у Министарству.

У току трајања полицијске обуке кадетима и полазницима обезбјеђује се интернатски смјештај у Управи.

Међусобна права и обавезе кадета и Министарства утврђују се посебним уговором, а за остале полазнике рјешењем о пријему у радни однос у Министарству.

КОНЦЕПТ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

Концепт полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије обухвата полицијску обуку кадета у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији и стручно оспособљавање кадета у статусу полицајаца приправника у полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Полицијска обука и стручно оспособљавање кадета полицијске обуке реализује се кроз три фазе обуке које представљају повезану цјелину након које полицајци приправници полажу стручни испит.

Укупно вријеме трајања полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије и вријеме предвиђено за полагање стручног испита је 13,5 мјесеци, односно 760 наставних часова у Полицијској академији и 960 радних сати у полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

САДРЖАЈ И ДИНАМИКА ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

I ФАЗА – ПОЛИЦИЈСКА ОБУКА У ПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ

Полицијска обука се изводи у Полицијској академији током 7 мјесеци или 760 наставних часова. По завршету прве фазе, односно полицијске обуке у Полицијској академији, кадети полажу завршни испит. Кадети који са позитивним успјехом заврше полицијску обуку, односно прву фазу и положе завршни испит, добијају увјерење о завршеној првој фази полицијске обуке и упућују се у полицијске управе Министарства унутрашњих послова Републике Српске на стручно оспособљавање, односно приправнички рад.

Сврха обуке:

Сврха обуке је оспособљавање кадета за рад на пословима полицијског службеника – полицајца опште надлежности у чину млађи полицајац.

Циљ обуке:

Циљ полицијске обуке је оспособљавање кадета за компетентно обављање основних полицијских послова у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске, као и међународним уговорима и конвенцијама које је усвојила Република Српска, те стандардима полицијског поступања.

 Структура наставног плана и програма

Наставни план и програм полицијске обуке сачињен је по предметно-модуларном систему, а чине га:

1) Наставни предмети који садрже опште теме о раду полиције:

            – Организација и надлежност полиције,

            – Прекршаји и прекршајни поступак,

            – Управни поступак и канцеларијско пословање,

            – Кривично и кривично процесно право,

            – Уставно уређење и систем државне управе,

            – Људска права и полицијска етика,

            – Менталнохигијенски аспекти полицијске професије.

2) Наставни предмети који обухватају полицијске вјештине:

            – Одбрамбене вјештине,

            – Вјештина комуникације,

            – Руковање полицијским оружјем са наставом гађања,

            – Систем веза,

            – Информациони систем.

3) Стручни модули (у оквиру којих се реализује теренска обука)

            – МОДУЛ  Безбједносни сектор,

            – МОДУЛ Примјена полицијских овлашћења и употреба силе,

            – МОДУЛ Сузбијање криминалитета,

            – МОДУЛ Контрола и регулисање саобраћаја,

            – МОДУЛ Одржавање јавног реда и мира,

            – Ситуациона настава,

            – Теренска обука.

4) Семинарски дио наставних садржаја:

            – Основи прве помоћи и збрињавање повреда у тактичким ситуацијама,

            – Тероризам,

            – Трговина људима,

        – Родно засновано насиље, међународни и домаћи документи који регулишу област родно заснованог насиља,

            – Преглед и управљање моторним возилом,

            – Извод из основа правописа српског језикам

            – Поступање полиције према лицима са менталним поремећајима.

            Завршни испит кадета

По завршетку полицијске обуке (прве фазе) у Полицијској академији, кадети полажу завршни испит.

Завршни испит се полаже пред испитном комисијом коју именује начелник Полицијске академије.

II ФАЗА – СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ – ПРИПРАВНИЧКИ РАД

Стручно оспособљавање – приправнички рад (у даљем тексту: стручно оспособљавање) реализује се у полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током 6 (шест) мјесеци. У току стручног оспособљавања рада кадети су дужни реализовати 120 радних дана или 960 радних сати. У току ове фазе, ментори координатори и полицајци ментори у полицијским управама ће оцијенити практично поступање кадета-приправника током стручног оспособљавања.

Кадети-приправници који позитивном оцјеном заврше стручно оспособљавање стичу услов за полагање стручног испита.

III ФАЗА – ПРИПРЕМА И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Трећа фаза полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије представља припрему за стручни испит и полагање стручног испита. Ова фаза се реализује током двије радне седмице, и то:

1. Прва радна седмица представља припрему за стручни испит која обухвата: анализу остварења плана и програма стручног оспособљавања, анализу успјеха кадета током стручног оспособљавања, сређивање докуметације и формирање досијеа стручног оспособљавања – приправничког рада за кадете-приправнике.

Кадети-приправници који стручно оспособљавање заврше са позитивним успјехом добијају Увјерење о завршеној полицијској обуци и стручном оспособљавању, што је услов за излазак на стручни испит.

2. У току друге радне седмице кадети-приправници полажу стручни испит.

Кадети-приправници који успешно положе стручни испит, промовишу се у полицијске службеника у чину „млађи полицајац“.

Nastavni plan i program NPP XX klase