Трећа фаза обуке кадета у Јединици за основну обуку – Полицијској академији

pa-3fazaТрећа фаза обуке, која се реализује у оквиру основне полицијске обуке првог нивоа у Јединици за основну обуку-Полицијској академији, је уједно и завршна фаза обуке за кадете. Наставним планом и програмом основне полицијске обуке првог нивоа и Планом и програмом рада класе предвиђено је да се сви програмски садржаји у овој фази обуке реализују  током 19 наставних недеља. Садржај треће фазе обуке чини:

-настава по предметима и модулима,

-интергисана настава,

-припрема за завршни испит,

-завршни испит кадета.

У овој фази се завршава обука из предмета и вјештина, са посебним акцентом на модуле који су у овој фази најзаступљенији по броју часова. Наставни кадар који је задужен за реализацију садржаја у модулима су и носиоци активности у интегрисаној настави.

Интегрисана настава траје двије недеље и има за циљ да кадета стави у активан положај при реализацији вјежбе. Сценарији за ситуационе вјежбе су направљени тако да буду хомогене цјелине знања по предметима, вјештинама и модулима, у којима ће кадет рјешавати проблемску ситуацију, анализирати свој рад и проналазити најбоље рјешење за најефикасније поступање у стварној ситуацији. Кадети на овај начин врше корелацију усвојеног знања из теоријске и практичне обуке а уједно и показују оправданост и сврсисходност оваквог начина обуке.

Овакав начин рада је добра подлога за самосталну припрему кадета за завршни испит, која ће трајати двије недеље.

Завршни испит кадета реализује се на крају треће фазе обуке и састоји се од писменог, усменог и практичног дијела испита.

Кадети прво раде писмени дио испита чија успјешност је предуслов за практични и усмени дио. Практични дио испита је поступање кадета на предвиђени сценарио, након чега кадет приступа усменом дијелу завршног испита. Завршни испит је комплексан и захтјева пуну спремност кадета, као и висок ниво стеченог знања, усвојених вјештина и формираних ставова.

Кадети који успјешно положе завршни испит добијају увјерење о завршеној основној полицијској обуци првог нивоа и упућују се на пробни рад у ЦЈБ МУП-а РС.